Audito paslaugos

Finansinės atskaitomybės auditas – nepriklausomas kliento finansinių ataskaitų patikrinimas ir auditoriaus išvados pateikimas vadovaujantis Tarptautiniais Audito standartais bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių finansinių ataskaitų audito atlikimą, reikalavimais.

 

Auditu siekiama nustatyti, ar finansinės ataskaitos visais reikšmingais atvejais teisingai parodo kliento finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, ar įmonės finansinė atskaitomybė tikrai atitinka galiojančius  teisės aktus ir, ar įmonės vykdomos veiklos ataskaitų duomenys atitinka finansinės  atskaitomybės  rinkinyje pateiktus duomenis.

 

Audito paslaugos taip pat apima įmonės vidaus kontrolės ir apskaitos sistemų įvertinimą,  šių sistemų efektyvimo bei tobulinimo rekomendacijas bei kitų punktų, numatytų Tarptautiniuose audito  standartuose (TAS), įvertinimą bei rekomendacijų teikimą.